Projektid

M&M - Matkates Mitmekülgselt

Projekti eesmärk oli matkamise kui meetodi abil suurendada noorte teadmisi erinevate looduskeskkondade kohta. Õpetada noori omavahel hakkama saama ja üksteisega arvestama. Projekt oli justkui vastukaaluks "linnakultuurile", teadvustamaks noortes, et loodus on meie elukeskkonna lahutamatu osa. 

Projektis oli viis erinevat etappi - jalgsimatk, kanuumatk, süstamatk merel ja kaks jalgrattamatka. Erinevaid osalejaid oli kokku 33 ning erinevaid osalusi 63. Matkad toimusid 2015. aastal maist septembrini.

Rahastaja: Harju Maavalitsus

Toetussumma: 2994 eurot

 

Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste

Projekt kestis ühtekokku 24 kuud - 17.03.2014-16.03.2016

Projekti eesmärk on parandada noortekeskustele loodud spetsiaalsete meetmete kaudu 7-26 aastaste noorte heaolu ja kaasatust üle Eesti. Kokku rakendatakse tegevusi 86s noortekeskuse teeninduspiirkonnas. Sihtgrupid antud projektis on rahvusvähemuste ja ääremaade õpiraskuste ja käitumisprobleemidega õpilased, purunenud, vaeste ja nõrkade sotsiaalsete sidemetega perede lapsed.

Saue Noortekeskus sai antud projekti raames toetust huviringi läbiviimiseks, lagri korraldamiseks, koostööks kooliga, huvipõhiste ringide/metoodikate rakendamiseks ning võrgustikutöö arendamiseks. 

Projekt on rahastatud EMO toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" taotlusvoorust "Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja -noori on paranenud."

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. 

Toetussumma: 5750 eurot

 

Lääne-Harjumaa noorsootöötajate sügisvõitlus

Projekti eesmärkideks oli jätkata neli aastat tagasi alustatud traditsiooni - tuua omavahel kokku asjast huvitatud Lääne-Harjumaa noortekeskuste töötajad ning lõbusal kombel omavahel mõõtu võtta; pakkuda ühe piirkonna noorsootöötajatele võimalust tulla oma keskusest ja igapäevakeskkonnast välja, kohtuda kolleegidega, jagada omavahel rõõme ning arutada ka probleemsete olukordade üle. 

Sügisvõitlus aitab kaasa kvaliteetse ja eesmärgistatud teadliku noorsootöö loomisele piirkonnas. Projektis osalesid noorsootöötajad järgmistest noortekeskustest: Saue Noortekeskus, Saku Valla Noortekeskus (Saku ja Kiisa noortekeskused), Keila Noortekeskus, Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus, MTÜ Jüri-Lagedi Noorteühing (Jüri ja Lagedi noortekeskused).

Rahastaja: Harju Maavalitsus

Toetussumma: 3000 eurot

 

Muusika on keel, mida mõistavad kõik

Projekti eesmärgiks oli luua Saue Noortekeskuse noortele laialdased võimalused enesearenguks muusikalise tegevuse kaudu, arendada noorte konkurentsivõimet ja ringilise tegevuse abil anda noortele võimalus kaasa lüüa ürituste planeerimisel, korraldamisel ning juhtimisel. DJ-tehnika tundmaõppimine on aidanud omandada teadmisi heli- ja valgustehnika paigaldamisest ja käsitlemisest.

Rahastaja: Harju Maavalitsus

Toetussumma: 3000 eurot

 

Targalt läbi Eesti 2

Kui projekti "Targalt läbi Eesti" raames matkasime 370 kilomeetrit mööda RMK matkarada, siis seekord oli rõhk loodusharidusel. Me keskendusime Eestile omase looduse ja loomariigi põhjalikumale tundmaõppimisele - need on vesi ja hunt.

Rahastaja Euroopa Noored Eesti Büroo

Toetussumma: 5450 eurot

 

Soome-Eesti Töömalevate vahetusprojekt

Soome-Eesti Töömalevate vahetusprojekt - 2013. aasta juunikuus leidis paralleelselt Saue linnas toimuva töömalevaga sel aastal esmakordselt aset Karjalohja ning Saue noorte töömalevate vahetusprojekt. Saue Noortekeskus esitas koostööprojekti Eesti Noorsootöö Keskuse poolt välja kuulutatud projektikonkursile, kust saime rahastuse kohta positiivse vastuse. Vastav projektikonkurss kuulutati välja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Soome Haridus- ja Kultuuriministeeriumi vahelise noortevaldkonna koostöölepingu tegevussuundade elluviimiseks. Projekti põhieesmärkideks oli tugevdada Soome ja Eesti noorsootööalast koostööd, toetada rahvusvahelise koostöö kaudu noorsootöö kvaliteedi arengut ning anda kahe riigi väikelinna 13-16aastastele noortele (mõlemast riigist 8 noort) rahvusvahelise noortevahetuse kogemus. Kahe riigi juhendajate käe all osalesid nii Soome kui ka Eesti noored Saue töömalevas viis päeva ning sama kaua töötati ka Karjalohjas. Töötamine erinevatel aladel ja mitmed töövälised ettevõtmised, nagu näiteks tööelu tutvustavad ja meelelahutuslikud tegevused võimaldasid Soome ja Eesti noortel omavahel kogemusi jagada, õppida tundma teineteise töökultuuri erinevusi ja sarnasusi ning panna end proovile võõras keele- ja kultuurikeskkonnas. Saue Noortekeskuse ja Karjalohja Noortekeskuse vahel sõlmiti ka koostööleping tagamaks noortele turvalisus, töökohad, toitlustus, transport ja ööbimine.

Rahastaja: Eesti Noorsootöö Keskus

Toetussumma: 3895 eurot

Targalt läbi Eesti

Koostööprojekt Saue Linna Lastekaitse Ühinguga sai alguse noortekeskuse projektist „Matkates üheskoos põhjast lõunasse“ 2012. aasta lõpus. Eesmärgiks oli ühise panuse tulemusena läbida ühe aastaga RMK 370 kilomeetri pikkune matkarada. Projekti kaheksal etapil osales kokku 61 inimest.

Rahastaja: Euroopa Noored Eesti büroo

Toetussumma: 4700 eurot

Savilinn Saue

2013. aasta suvel käivitus noortekeskuses omanäoline projekt: "Savilinn Saue". Noortel oli võimalus osaleda keraamikakoolitusel, voolida savist maju, puid, autosid ja muid põnevaid leide, mida linnapildis näha võib. Savilinna maketti esitleti Saue linna 20. sünnipäeva ajal Saue Linnavalitsuses, hooaja avamise puhul Saue Noortekeskuses ning 2013. aasta lõpuni võis seda näha veel Saue Lasteaias ja Saue Raamatukogus.

Rahastaja: Harju Maavalitsus

Toetussumma: 2715 eurot

Mudelistide maailm

Saue Noortekeskus sai 2013. aasta Harju Maavalitsuselt ANK-konkursi raames 3000 eurot toetust, et käivitada noortekeskuses automudelistide huviring. Ligi 2000 euroga toetas ringi alustamist Saue linn. Projekti eesmärk on täidetud - loodud on uus mehine huviring. Lisaks iganädalastele ringitundidele osalevad ringilapsed juba ka üle-eestilistel võistlustel ja treeningutel.

Automudelismiklubi juhib kindlakäeliselt Tõnis Lattik.

Rahastaja: Harju Maavalitsus

Toetussumma: 3000 eurot

Health is Wealth

23.-30. augustini 2013. aastal toimus Saue Noortekeskuses rahvusvaheline noortevahetusprojekt „Health is Wealth" („Tervis on rikkus"), millest said osa ka kuus Saue noort. Noortevahetuses osales kokku 28 noort, vanuses 16-21 ning neid toetasid ja abistasid grupijuhid viiest eri riigist. Noored olid pärit Sauelt ja Saue sõpruslinnadest: Inculkanšist - Lätist, Montemarcianost - Itaaliast, Quincy sous Senart’ist - Prantsusmaalt ja Sollentunast - Rootsist.

Rahvusvaheline projekt, mida rahastas programm Euroopa Noored, andis Saue linna ja meie sõpruslinnade noortele ainulaadse võimaluse üksteist paremini tundma õppida ja leida uusi sõpru eri keele- ja kultuuritaustaga noorte seast. „Health is Wealth“ keskendus noore inimese harmoonilise arengu toetamisele, andes osalejatele mitteformaalse õppe kaudu informatsiooni tervise eri valdkondadest ja suurendades nende teadlikkust tervislikest valikutest. Noortevahetus võimaldas osalejatel koguda teadmisi iseendast, enda ja eakaaslaste tervisest ning valikutest, aga andis ka võrdlusmomendi teiste Euroopa riikidega.Tegevuste ja meetodite eesmärgiks oli ühelt poolt suunata noori aktiivtegevuste, töötubade ning diskussioonide kaudu tervislikumate ja keskkonnasõbralikumate valikute poole. Teisalt andis tegevusprogramm ka võimalusi nõuannete ja õpitu praktikas rakendamiseks. Projekti lõppedes jõuti ühise arusaamiseni: kui otsustame tervete eluviiside kasuks kõigis tervise valdkondades, siis tuleb rikkus meie juurde iseenesest.

On hea meel, et linnadevaheline sõprus on liikunud ka noorte tasandile.

* Facebook'i on loodud ka noortevahetuse teemaline veebi- ja fotoblogi, kus kõigil on võimalik tutvuda projektitegevuste ja –tulemustega:

https://www.facebook.com/healthiswealth2013

Rahastaja: Euroopa Noored Eesti Büroo

Toetussumma: 13000 eurot

ANK-pakkumus

Seoses noorsootöö kvaliteedi arendamise programmiga, mille rahastus tuleb Riiklikult Euroopa Sotsiaalfondist ning mida koordineerib Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, tutvustame noortele erinevaid erialasid ning korraldame tööelu tutvustavaid üritusi. Noortekeskuses toimetab tarbe- ja kujutava kunsti ring Arteesia ning ootame ja toetame ka noortealgatusi, millega noored soovivad ja proovivad midagi uut ja huvitavat kogukonna heaks korraldada.

MoNo

Mobiilne noorsootöö on teadvustatud tegevusena üle-eestiliselt uudne nähtus. Eestis on mobiilse noorsootöö mõistet kasutatud praktikas pigem juhuslikult ning mõiste tähenduses ei ole valdkonnas otseselt kokku lepitud. Üksikutes kohtades Eestis on sellega tegeletud ka varem, kuid jaanuar 2011 alustati mobiilse noorsootöö elluviimist ühtsetel alustel 30 piirkonnas Euroopa Sotsiaalfondi (edaspidi: ESF) ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 1.1.0201.08-0001 rahastusest. 2012-2013 kaasatakse veel 60 piirkonda ehk kokku saab mobiilse noorsootöö teenuseid arendatud 90-s Eesti piirkonnas. Saue Noortekeskus on MoNo raames tegutsenud juba 2011.a alates.

Kodanikukool ning Terve ja teadlik kodanik

2009. aasta sügisel sai alguse pikk projekt Kodanikukool, mille eesmärgiks oli noorte teadmiste suurendamine demokraatlikult toimivast riigist, tundma õppida iseennast ja oma õigusi ning kohustusi, volikogu töötamise meetodeid ja panna alus Saue linna noortevolikogule.

Tulevikulinna mäng

7. ja 8. mail 2009. toimus Sauel Tulevikulinna mäng. Tegemist on Briti Nõukogu poolt käivitatud ja Saue Noortekeskuse poolt koordineeritud rahvusvahelise projektiga, milles osalesid 14 noort ja 10 linnaametnikku. Mängu eesmärk oli selgitada välja innovaatilisi ideid oma kodulinna tuleviku planeerimiseks. Võiduideeks osutus vana raudteejaama hoone renoveerimine ja muutmine infojaamaks, aga pakuti ka palju muid huvitavaid mõtteid – igale lapsele oma õunapuu, vastusündinute andmete kandmine vanale katlamaja korstnale, linna sissepääsude juurde linna maskoti kujulised skulptuurid.

Noored võimul

2010 kevadel said Saue noored võimaluse tutvuda lähemalt linnajuhtimise protsessiga, kus nad osalesid töövarjudena linnavalitsuse ametnike juures ja tegid volikogu ja linnavalitsuse istungi simulatsioonimänge. Projekt „Noored võimul“ käivitati Saue Noortekeskuse eestvedamisel . Projekti eesmärk oli tutvustada tegusatele noortele kohaliku võimu iseärasusi ning anda neile võimalus ühe päeva jooksul teha linnavalitsuses praktilist tööd. Ametid jaotatati loosi teel, arvestades iga noore inimese konkreetset soovi. Poolteist nädalat tutvuti „töövarjudena“ iga konkreetse ametikoha spetsiifikaga ja uuriti linnavalitsuse liikmetelt ning ametnikelt kõiki töö iseärasustega seotud nüansse.

Meie Facebookis

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.