Saue Noortekeskus osaleb EMP programmis “Riskilapsed ja -noored”

Saue Noortekeskus osaleb EMP programmis “Riskilapsed ja -noored”

Projekti kestus 24 kuud (105 nädalat). Projekti alguse ja lõpu kuupäev: 17.03.2014- 16.03.2016

Programm on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Projekti koordineerib Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Projekti eesmärk on parandada läbi noortekeskustele loodud spetsiaalsete meetmete 7 kuni 26-aastaste noorte heaolu ja kaasatust üle Eesti. Kokku rakendatakse tegevusi 86-s noortekeskuse teeninduspiirkonnas. Sihtgrupid antud projektis on rahvusvähemuste ja ääremaade õpiraskuste ja käitumuslike probleemidega õpilased, purunenud, vaeste ja nõrkade sotsiaalsete sidemetega perede lapsed. Programmi raames toimub tihe koostöö Norra partneriga, et valida ja kohandada tõhusaid huvipõhiseid meetmeid (nt seikluskasvatus). Suur rõhk on laste ja noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele suunatud tegevustel (huvitegevus, laagrid). Projekti raames toimub koostöö kohalike omavalitsustega ning sidusvaldkondade spetsialistidega (lastekaitse, sotsiaaltöö, haridus jm), ühiselt koordineeritakse kohalikul tasandil valdkondadeüleseid tugi- ja võrgustikusüsteeme. Sihtgrupi leidmiseks ja kaasamiseks kasutatakse lisaks võrgustikutööle mobiilse noorsoo võimalusi (tänavatöö, töö internetis, noorsootöö teenuse pakkumine teises piirkonnas või noorte kogunemiskohtades).

Saue Noortekeskus sai antud projekti raames toetust huviringi läbi viimiseks, laagri korraldamiseks, koostööks kooliga, huvipõhiste ringide/metoodikate rakendamiseks ning võrgustikutöö arendamiseks kogusummas üle 5000 euro.

Projekt “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Noorte-ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

anklogo

EEA logos entk_logo_est_rgb

haridusmin justiitsmin sotsmin