Noorsootöö kvaliteedi hindamine 2017

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 on kohaliku omavalitsuse üheks ülesandeks korraldada noorsootööd ning vastavalt noorsootöö seadusele on kohaliku omavalitsuse volikogu ülesandeks määrata noorsootöö prioriteedid oma haldusterritooriumil ja sätestada nende saavutamiseks vajalikud ülesanded valla või linna arengukavas.

Käesolev noorsootöö kvaliteedi hindamine viidi läbi üheaegselt neljas kohalikus omavalitsuses (Saue linnas, Saue vallas, Kernu vallas ja Nissi vallas), kes 2017. aasta sügisel toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste käigus ühendatakse uueks suureks omavalitsuseks – Saue vallaks.

Kvaliteedi hindamise läbiviimiseks moodustati ajutine enesehindamiskomisjon:

Esimees:          Kristi Paas – Saue Noortekeskuse juhataja

Liikmed:          Virve Laan – Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht

Riina Haljasoks – Nissi valla humanitaarvaldkonna juht

Margid Sõlg – Haiba Noortekeskuse noorsootöötaja

Tiia Rosenberg – Ruila Põhikooli direktor

Triinu Künstler – Laagri Kooli huvijuht

Kaija Velmet – Saue valla kultuurinõunik

Noorsootöö kvaliteedi hindamise eesmärk on saada hea ülevaade hetkel ühendvallas toimuvast noorsootööst ning see on aluseks ühendvalla noorsootöö kvaliteetseks korraldamiseks.

Kvaliteedi hindamine on ka üks vajalik eeldus seoses riikliku huvitegevuse rahastamisega.

Saue Ühendvalla noorsootöö kvaliteedi hindamise protsess koosnes järgmistest etappidest:

  1. Hindamismeeskonna moodustamine
  2. Andmete kogumine – veebiküsitlus
  3. Enesehindamise läbiviimine
  4. Välishindamise läbiviimine
  5. Hindamistest kokkuvõtete tegemine ja parendusettepanekute tegemine

Hindamise lähtealuseks on Eesti Noorsootöö Keskuse poolt väljatöötatud hindamismudel.

Noorsootöö kvaliteedi hindamine Saue ühendvallas toimus kahes etapis: enesehindamine ja välishindamine. Enesehindamise puhul hindasid ühendvalla noorsootöö osapooled ise noorsootöö kvaliteeti, välishindamise puhul toimus see väliste ekspertide abil.

Enesehindamise protsessi juhtisid enesehindamiskomisjoni liikmed, kaasates sellesse oma piirkonnas olulisi noorsootööga tegelevaid asutusi (noortekeskused, koolid, huvikoolid, spordiklubid, MTÜD jne).

Saue Ühendvalla välishindamist teostasid:

  1. Epp Reedik – Eesti Noorsootöö Keskus
  2. Anne-Ly Suvi – Saku valla kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist
  3. Tarmo Velmet – Kose Muusikakooli direktor

 

Siit leiad Saue Ühendvalla noorsootöö kvaliteedi hindamise lõpparuande:

Saue Ühendvalla noorsootöö kvaliteedi hindamise aruanne

Siit leiad Saue Ühendvalla noorsootöö kvaliteedi hindamistabeli, mis sisaldab nii sisehindajate kui välishindajate hinnanguid:

NoorsooTöö Kvaliteedi Hindamine SAUE VALD sisehindajad+välishindajad