Põhimäärus

SAUE LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Saue 18. mai 2006 nr 8

Saue Noortekeskuse põhimäärus

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse “ § 6 lg 1, § 35 lg 2 , “Noorsootöö seaduse” § 6 lg 1 p 3 alusel.

§ 1 Reguleerimisala

1. Määrusega määratakse kindlaks Saue Noortekeskuse (edaspidi noortekeskus) tegutsemise õiguslikud alused , ülesanded ja töökord.

§ 2 Saue Noortekeskuse mõiste ja asutamine

1. Saue Noortekeskus on Saue linnas noortele ja lastele teenuseid osutav ning vaba aja veetmise võimalusi pakkuv Saue Linnavalitsuse hallatav asutus.

2. Saue Noortekeskuse asutajaks on Saue Linnavolikogu. Noortekeskusel on oma eelarve, vapiga pitsat ning sümboolika. Saue Noortekeskus ei ole iseseisev juriidiline isik.

3. Saue Noortekeskuse asukoha aadressiks on: Koondise 20 , Saue linn, Harju maakond, 76505.

4. Saue Noortekeskus juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, vabariigi noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest, Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

5. Saue Noortekeskuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja täiendusi Saue Linnavolikogu Saue Linnavalitsuse ettepaneku alusel.

§ 3 Noortekeskuse tegevuse eesmärk ja arengukava

1. Noortekeskuse eesmärgiks on Saue noorte vaba aja sisustamine ,nende sotsiaalsete väärtushinnangute kujundamine ja võimaluste pakkumine huvialadega tegelemiseks.
2. Noortekeskuse tegevuse aluseks on Noortekeskuse arengukava, mis on linna arengukava osaks.

§ 4 Noortekeskuse põhiülesanded

1. Saue Noortekeskuse põhiülesandeks on erinevate huvidega laste ja noorte ( 7 -26 aastaste) ühistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel, noortes vastutuse kasvatamine oma elu, väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas otsuste tegemisel.

2. Vastavalt põhiülesandele Saue Noortekeskus:

2.1 koordineerib ning loob tingimused laste ja noorte huvigruppide, noorteklubide ja seltside tekkimiseks ja tegevuseks;
2.2 teeb koostööd teiste Saue linna, Eesti Vabariigi ja rahvusvaheliste huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonidega ning kultuuri- ja haridusasutustega;
2.3 nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni,
2.4 abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest,
2.5 võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
2.6 korraldab üritusi, loob vaba aja veetmise võimalusi erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide kaudu;
2.7 organiseerib töökasvatuse eesmärgil õpilasmaleva tööd.
§ 5 Juhtimine

1. Saue Noortekeskuse igapäevast tegevust juhib noortekeskuse juhataja. Noortekeskuse juhataja valitakse konkursi korras..

2. Saue Noortekeskuse juhataja:

2.1 organiseerib noortekeskuse ürituste läbiviimist ning tagab keskusele pandud muude ülesannete täitmise;
2.2 võtab tööle ja vabastab töölt noortekeskuse personali, määrab kindlaks töötajate tööülesanded;

2.3 esindab noortekeskust ametiasutustes, sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
2.4 kinnitab noortekeskuse sisekorraeeskirjad ning organiseerib töötajate täienduskoolitust;
2.5 esitab linnavalitsusele kinnitamiseks noortekeskuse tegevuse aastaaruande ning eelarveprojekti, vastutab eelarve täitmise eest;
2.6 koostab noortekeskuse ürituste kava ja tööplaani kuude lõikes ning esitab kinnitamiseks linnavalitsusele.

3. Noortekeskuse töötajate koosseisud ja struktuuri kinnitab linnavalitsus, töölepingu noortekeskuse juhatajaga sõlmib Saue linnapea .

4. Linna territooriumil ametlikult tegutsevatel noorteühingutel on õigus teha ettepanekuid Noortekeskuse arengukavasse.

§ 6 Noortekeskuse vara ja vahendid

1. Saue Noortekeskuse asutamisel antakse noortekeskusele kasutamiseks ruumid ja vara linnavalitsuse korraldusega.

2. Noortekeskuse vara tekib:

2.1 Saue linna eelarves Saue Linnavolikogu poolt eraldatud vahenditest;
2.2 juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ja muude seadusega lubatud eraldistest;
2.3 majandustegevuse tulemusena saadud vahenditest;
2.4 tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste realiseerimisel saadud vahenditest.
Tasuliste teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

§ 7 Noortekeskuse majandustegevus

1. Noortekeskusel on õigus müüa omavalmistatud esemeid, osutada tasulisi teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele, korraldada tasulisi ja muid üritusi oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.

2. Noortekeskuse tegevuse tulemusena saadud vara kuulub Saue linna omandisse ning vara kasutamine toimub vastavalt Saue Linnavolikogu poolt vastu võetud linnavara kasutamise eeskirjadele.

3. Noortekeskuse raamatupidamist teostatakse tsentraliseeritult Saue Linnavalitsuse raamatupidamise poolt.

§ 8 Noortekeskuse reorganiseerimine, tegevuse lõpetamine

1. Noortekeskuse tegevuse reorganiseerimine või lõpetamine toimub Saue

Linnavolikogu poolt vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

2. Noortekeskuse tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab Saue Linnavalitsus.

§ 9 Rakendussätted

1. Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 16.04.1998 a määruse nr 31 „Saue Noortekeskuse asutamine ja põhimääruse kinnitamine „ p 2.

2. Määrus jõustub 01. juunil 2006.a.

Orm Valtson
Volikogu esimees

Meie Facebookis

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.